Impact of statistics

Basisscholen in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam hebben moeite om kinderen uit de directe omgeving van de school aan te trekken. Dit probleem speelt niet alleen bij autochtone stadsdeelbewoners. Ook migrantenouders denken vaak dat een school niet goed genoeg is omdat er nauwelijks of geen ‘witte’ kinderen op zitten. Wij willen de No Academy een onorthodox onderzoek laten uitvoeren naar schoolkeuzemotieven bij migrantenouders. Hiermee kunnen strategieën worden ontwikkeld om hun schoolbeeld en motieven voor schoolkeuze te corrigeren.

De-briefing Femke Herregraven: In het onderzoek dat ik naar aanleiding van de briefing van Stadsdeel De Baarsjes deed lag de nadruk op de interactie tussen basisscholen en de buurt. Hoe raken school en buurt meer bij elkaar betrokken? Hoe ontstaat er een dialoog tussen deze twee partijen? En hoe zou daarmee de beeldvorming en verhouding tussen school en buurt verbeterd kunnen worden?

Tijdens dit eerste onderzoek werd duidelijk dat de school vooral een canvas is waarop verschillende maatschappelijke idealen en perspectieven worden geprojecteerd. Daarbij drukt de gevestigde orde, in dit geval de Gemeente Amsterdam, haar perspectief voornamelijk in getallen uit. ‘14% van de ouders kiest voor een school met religieuze overtuiging, 46 % van de allochtone ouders geeft aan geen moeite te hebben met een zwarte school. 36% van de Marokkaanse leerlingen geeft aan liever met een Turks vriendje te spelen dan met een Nederlands vriendje en basisschool Corantijn heeft 108 leerlingen terwijl het er wel 120 zouden kunnen zijn.’ In de beleidsplannen van de gemeente wordt alles een getal: de kinderen, de ouders, de school, de problemen en de vooruitgang. De statistieken die wij voorgeschoteld krijgen zijn een realiteit in zichzelf. Je zou kunnen zeggen dat ze een realiteit zijn zonder betekenis, ervaringen of associaties. Mijn project draait om de vraag hoe ik deze statistieken omtrent scholen kan omdraaien. Hoe kan ik de realiteit achter de statistieken laten zien?

Resultaten:

Course #1
Convince Your Parents to Move
Deze cursus tracht de flexibiliteit van allochtone ouders in de Nederlandse samenleving te verhogen. Als men een verantwoordelijk en onafhankelijk burger wil zijn, is het nodig dat men stappen kan nemen, nieuwe ervaringen op kan doen en nieuwe mensen kan ontmoeten. Daarvoor moeten allochtonen zich vrijer voelen en worden aangespoord om hun veilige omgeving te verlaten. Haal je ouders over om te verhuizen wil een eind maken aan de ‘concentratiewijken’ en de ‘zwarte’ scholen.

Deze cursus wordt aangeboden aan basisschoolkinderen als:
On a Trip with Your Parents

Deze cursus wordt aangeboden aan hun ouders als:
Globetrotters

Rondreizen, andere plaatsen bezoeken en omgaan met nieuwe mensen ontwikkelt bij kinderen kwaliteiten die op latere leeftijd tot bloei zullen komen. Weinig kinderen begrijpen diversiteit zo goed als degenen die op verschillende plaatsen naar verschillende scholen gaan. Zo leren kinderen inzien dat er individuele mensen schuilgaan achter culturele stereotypen. Daardoor worden het tactvolle kinderen en later respectvolle ouders.

Cursus #2
Integrating for 4 Year Olds.
Deze cursus stimuleert allochtone kinderen en hun ouders tot het leiden van een actief sociaal leven. In plaats van samen te leven en te communiceren met mensen van hun eigen etnische achtergrond, worden ze aangemoedigd zich open te stellen voor de autochtonen. Door kennis te maken met andere mensen leren ze hoe de Nederlandse cultuur in elkaar zit en krijgen ze meer zelfvertrouwen om daar dagelijks aan deel te nemen.

Deze cursus wordt aangeboden aan basisschoolkinderen als:
Who are You?

Deze cursus wordt aangeboden aan hun ouders als:
Networking 4 Kids

Netwerken is tegenwoordig synoniem aan succes. Netwerken is ook de sleutel tot een goed sociaal leven. Het succes in ons leven wordt bepaald door onze vaardigheid om goede contacten te onderhouden met onze familie, vrienden, klanten, collega’s en, misschien nog wel het meest, met mensen die we niet kennen. De omvang van ons netwerk hangt af van onze vaardigheid om contacten te leggen. Het is belangrijk kinderen duidelijk te maken dat contact een vorm van uitwisseling is.

Cursus #3
Prevent Youth Hanging Around.
Deze cursus tracht allochtone kinderen en hun ouders inzicht te geven in wat ze kunnen doen met hun vrije tijd. Om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan of zelfs betrokken raken bij criminele activiteiten, is het belangrijk hun ouders te laten zien hoe ze hun vrije tijd kunnen doorbrengen op nuttige en verantwoorde wijze. Door dieper in te gaan op zelfdiscipline en respect voor anderen tracht deze cursus te voorkomen dat allochtone kinderen verkeerde beslissingen nemen in hun leven.

De cursus wordt aangeboden aan basisschoolkinderen als:
It’s Game Time!

Deze cursus wordt aangeboden aan hun ouders als:
Relearn to Play

Door aan sport en spel te doen, kunnen jongeren hun vrije tijd op een opbouwende manier gebruiken. Groepsactiviteiten zoals teamsporten kunnen de gemeenschapszin en de prestatiedrang bevorderen, hetgeen leidt tot een beter besef van onze burgerplichten. Door sport en spel leert men waardevolle eigenschappen zoals eerlijkheid, zelfdiscipline en respect voor anderen.

Cursus #4
Dutch Culture and Art for your Parents.
Deze cursus beoogt allochtone ouders wegwijs te maken in de Nederlandse kunst en cultuur. Om een volwaardig lid van de Nederlandse samenleving te worden, moet men haar geschiedenis, haar culturele processen en haar artistieke expressievormen leren kennen. Door musea te bezoeken, boeken te lezen en met anderen te praten over kunst en cultuur, krijgen allochtonen de kans deel uit te maken van het collectieve geheugen van Nederland.

Deze cursus wordt aangeboden aan basisschoolkinderen als:

Look, Paint and Draw

Deze cursus wordt aangeboden aan hun ouders als:
Little Artists

Kinderen en jongeren van nu groeien op in een complexe maatschappij die voortdurend verandert. Als het onderwijssysteem erin wil slagen kinderen en jongeren adequaat voor te bereiden op de toekomst, moet het gebaseerd zijn op kennis in ruimere zin, en gebruik maken van speciaal ontwikkelde, gevarieerde onderwijsmethodes. Door laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur en door deelname aan activiteiten op dit gebied krijgen kinderen en jongeren de beschikking over belangrijke instrumenten om hun leven in eigen handen te nemen.

Cursus #5
Scan your Friends and their Backgrounds.
Het doel van deze cursus is allochtone ouders meer bij het leven van hun kinderen te betrekken. Tegenwoordig staan kinderen bloot aan veel verleidingen en gevaren. Het is belangrijk dat de ouders die gevaren kennen, ermee om leren gaan en ze leren voorkomen. Zo kunnen kinderen en ouders verantwoordelijke personen worden en blijven. In deze cursus leren allochtone kinderen en ouders zorgvuldig hun vrienden te kiezen en op hun hoede te zijn voor mogelijke gevaren.

Deze cursus wordt aangeboden aan basisschoolkinderen als:
I like You, You Like Me

Deze cursus wordt aangeboden aan hun ouders als:
My Buddies

Als kinderen naar school gaan, komen ze in contact met nieuwe mensen en ondergaan ze veranderingen in stijl, opvattingen en sociaal leven. Terwijl het kind zijn nieuwe identiteit ontwikkelt, is het misschien ontevreden over de gang van zaken en trekt het zich wellicht weinig aan van richtlijnen of advies. Vaak worden jongeren zo opgeslokt door hun eigen wereld, hun vrienden en hun activiteiten,  dat de invloed van hun ouders in het gedrang lijkt te komen. Toch kunnen ouders heel wat doen om hun kinderen de juiste sociale keuzes te laten maken.

Cursus #6
Teach Your Parents Dutch and Let Them Express Themselves.
Deze cursus dient om allochtone ouders te stimuleren de Nederlandse taal te gebruiken in het dagelijks leven. Een van de belangrijkste middelen tot integratie is kennis van en uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. Zonder beheersing van het Nederlands kan men niet functioneren in het dagelijks leven. Daarnaast is het erg belangrijk thuis Nederlands te spreken, zodat het hele gezin vertrouwd raakt met het gebruik ervan. Deze cursus wijst op het belang van het gebruik van het Nederlands als voertaal en stimuleert allochtone ouders en kinderen deze taal in het dagelijks leven te spreken.

Deze cursus wordt aangeboden aan basisschoolkinderen als:
Once upon a Time…

Deze cursus wordt aangeboden aan hun ouders als:
Storytelling
Het is belangrijk dat kinderen verhalen verzinnen, zoals het ook belangrijk is dat ze luisteren naar verhalen die anderen hun vertellen, en daarop reageren. In het proces van relatievorming worden verhalen belangrijk zodra kinderen de vaardigheid verwerven hun ervaringen onder woorden te brengen. Verhalen hebben tegelijk een sociale en een evaluerende functie. Door verhalen te vertellen kunnen we op een bijzonder wijze gestalte geven aan onze sociale en culturele omgeving. Uit die verhalen blijkt dat taal, cultuur en macht verband met elkaar houden.